Hurtiglenker til innhold, navigasjon, søkeboksen eller bytte av layout

Status :: En lett konkluderende betraktning av UFFA midt på åttitallet

Her er du nå :: www » no » rock » text » 24 timers mennesker » 1988

Uferdig!

Teksten vil være ferdig kommentert innen utgangen av 2008, vennligst vær lit tålmodig med studenten!

UTG.php

Vi hopper rett inn i en lettere konkluderende betraktning av UFFA midt på åttitallet:

UFFA som begrepslig meningsbærer for en samlende motkulturell identifikasjon er altså i ferd med å tømmes for mening. Tilbake gjenstår et arkitektonisk skall som i dag kun dyrkes rituelt av de mest aktive og historisk bevisste idealister. Kun for disse har begrepet fremdeles en selvstendig og ideologisk mening, atskilt fra den arkitektoniske konteksten. UFFA-husets håndgripelige realitet gjør det enn videre vanskelig for dem å se den begrepstømming som har funnet sted i det motkulturelle miljø forøvrig.
Man kunne trekke en parallell til den religiøse verdsliggjøring. Mens Kirken for de personlig religiøse først og fremst er stedet for det hellige, hvor religionen forkynnes, er den for menigmann og tilfeldig besøkende intet hellig, men et hus som utmerker seg i forhold til andre primært ved sin arkitektur, den type mennesker det huser og det sosiale rollespill som fremføres.* Liksom prester gjerne feiltolker sporadiske kirkegjengeres og høytidsbesøkendes oppmøte som hellig handling, står UFFA-idealistene i fare for å feiltolke oppmøte på UFFA som uttrykk for delaktighet i en meningsgivende UFFA-ideologi som kun idealistene besitter i fullt monn.** Handlinger som finner sted ut fra mer prosaiske motiver tillegges en dypere mening de ikke selv besitter, ut fra en overfladisk, nærmest visuell likhet med hellige handlinger. Fra min egen politiske periode*** erindrer jeg hvordan selv den minste bevegelse eller innrømmelse fra potensielle rekrutter ble gitt en overdreven tolkning som uttrykk for en dypere, ubevisst idémessig tilslutning. 70-tallets revolusjonære stormannsgalskap ville neppe vært mulig uten denne mekanismen.
Ut fra den de facto nedtrapping av UFFA som bevegelse løsrevet fra UFFA-huset, er det klart at refleksjoner omkring den sosiale arena dette hus representerer, må få økt betydning for en forståelse av byens motkulturelle miljø. Arenaens fysiske utforming og begrensning bestemmer i en viss grad hvilke aktiviteter som kan finne sted der, og dermed hvilke mennesker som trekkes til stedet.*

82-83

Neste tekstutdrag :: oversikt :: forrige tekstutdrag

aage no :: banspam@aage.no :: XHTML :: CSS :: WAI A/508

Denne siden ble sist endret :: 14. April 2014 :: ©

Til topps

© 1988 Stein Erik Johansen Printed from www.aage.no